Türkçe +tAy ekiyle yapılan kelimeler

Moğolca kuralday (kurultay) sözcüğünden esinlenen bu ek YTü kurum ve toplantı adları yapımında kullanılmıştır.