Türkçe +mAn ekiyle yapılan kelimeler

ETü örneklerde +In- +gAn > +ŋan biçiminden evrilmiş bileşik partisip ekidir. +gAn ekiyle eş işleve sahiptir.TTü kocaman, kodaman, Türkman örneklerinde Farsça +mān “gibi, benzer” bileşenini yansıtır. Belki kocaman örneğinden analoji yoluyla TTü “bir şeyin irisi ve kabası” anlamına gelen türevler yapılmıştır (azman, toraman, şişman).Almanca ve İngilizce meslek adları yapan man/mann ekinden ilhamla yaratılan YTü türevleri (uzman = Fachmann) desteklemek amacıyla çeşitli teoriler üretilmiştir. Etmen ve katman örneklerinde işlevi muammadır.