zıbık

zeybek

?

zeyil

Ar ḏayl ذيل z [#ḏyl] kuyruk, giysinin eteği, uzantı, ek, ilave Ar ḏāla ذالَ zuzun idi, uzadı, kuyruk kaldırdı

zeyrek

Fa/OFa zīrak زيرك zhızlı, zeki, tetik

zeytin

Ar zaytūn زيتون z [#zyt çoğ.] zeytin taneleri Ar zayt زيت z [t.] zeytin, zeytin yağı Aram zeytā זיתא za.a. ≈ İbr zayt זית za.a. ≈ Fen zyt a.a.

zıbar|mak

≈? TTü zıbart-/zıbırt- dayak atmak, sopayla dövmek TTü zopa/zıbık/zıpçık sopa, değnek

zıbık

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
zibuk: Nescio quid instar penis, quo lascivae utuntur mulieres [azgın kadınların penis yerine kullandığı herhangi nesne]. [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, <1960]
zıbık: 1. Çubuk, kamış, 2. erkeklik organı, 3. yapay penis

≈ TTü çubuk/çıbık ≈ Fa çūb çubuk ≈ Ar zubb زبّ zpenis

 çubuk

Not: Türkçe ve Arapça biçimlerin nihai olarak bir Farsça kaynağa dayanıyor olması gerekir. ç/z varyasyonu Farsça lehçelerde tipiktir. • Zübük yazımı Aziz Nesin'in aynı adlı romanı sayesinde yaygınlaşmıştır.

Benzer sözcükler: zübük


15.09.2020
zıbın

Ar zabūn زَبُون z [#zbn] iç gömleği, entari (Kaynak: Lane sf. 1:1214)

zıkkım

Ar zaḳḳūm [#zḳm] cehennem ağacı

zılgıt

Ar ẓalġūt ظلغوت z'lilili' çekme, tezahürat yapma

zıllullah

Ar ẓillullāh ظلّالله zAllah'ın gölgesi Ar ẓill ظِلّ z [#ẓll] gölge

zımba

Fa sumba/sumbag سمبه/سمبگ z [pp.] delgi Fa/OFa suftan, sumb- سفتن, سمب zdelmek +a ≈ Ave saop- a.a.