züğürt

zum

İng zoom (uçak) pike yapma, (kamera) ani yaklaşma İng zoom çizgi romanlada uçak sesi

zurna

Fa sūrnāy/surnā سورناى/سرنا zbir üflemeli çalgı, zurna

zü+

Ar ḏū ذو z [#ḏw] sahip, malik

zübde

Ar zubda(t) زُبدة z [#zbd fuˁla(t) mr.] 1. sütün kaymağı, tereyağı, 2. öz, hülasa Ar zabada زَبَدَ zyayık çalkaladı

zücaciye

Ar zucāc زجاج z [#zcc] cam +īya(t)1 Aram zagāg זַגָג z [#zgg] camcı ≈ Aram zgūgīthā זְגוּגִיתָא zcam

züğürt

"fakir, parasız" [ Cafer Tayyar, Recueil de traités d'astrologie, 1615]
gâh zengin ve gâh zügürt زكرت ve bazı karındaşlarından χayır görür

Erm tsaxort ձախորդ zbedbaht, şom Erm tsax ձախ zsol, aykırı (Kaynak: Epr 3.142)


19.07.2018
zühal

Ar zuḥāl زحال z [#zḥl fuˁāl ] Satürn gezegeni Ar zaḥala زحل zgeri durdu, uzaklaştı

zührevî

Ar zuhra(t) زهرة z [#zhr] Venüs gezegeni Ar zahara زهر zparladı, ışıdı

züht

Ar zuhd زهد z [#zhd fuˁl msd.] (dünya nimetlerinden) vazgeçme Ar zahada زهد zvazgeçti, kaçındı, terketti

zühul

Ar ḏuhūl ذهول z [#ḏhl fuˁūl msd.] unutma, akıl karışıklığı, dalgınlık Ar ḏahala ذهل zaklı karıştı, daldı

zül

Ar ḏull ذلّ z [#ḏll fuˁl msd.] düşkünlük, alçalma, hor ve hakir olma Ar ḏalla ذلّ zhor ve hakir idi (≈ Aram #dll דלל zküçülme, azalma )