yuva

yurt

Eski Türkçe yurt "1. çadır, oba, 2. konut, mesken, menzil" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ur- fiilinden Eski Türkçe +Ut ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

yurttaş

Türkiye Türkçesi yurt sözcüğünden Yeni Türkçe +dAş ekiyle türetilmiştir.

yusufçuk

Yusuf "1. Tevrat ve Kuran'a göre Hz. Yakup'un oğullarından biri, 2. çok güzel yüzlü kimse, kız yüzlü oğlan" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İbranice yōseph יוסף z "1. arttırır 2. «Allah arttırır», Hz. Yakup'un oğlu" özel adından türetilmiştir.

yut|mak

Oğuzca aynı anlama gelen yūt- fiilinden evrilmiştir. Oğuzca fiil Eski Türkçe yuv- "yuvarlamak, top yapmak" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.

yutkun|mak

Türkiye Türkçesi yutuk- "yutmak, yutkunmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +In- ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi yut- fiilinden Türkiye Türkçesinde +ik° ekiyle türetilmiştir.

yuva
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: uya [ Irk Bitig, 900 yılından önce]
uyasıŋaru ögire sevinü kelir [sevinerek yuvasına gelir] Eski Türkçe: uya [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
uya: waḳru'ṭ-ṭayr wa ˁuşşuhu [kuş yuvası] Kıpçakça: yuva [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
yuwa: al-ˁuşş (...) yuwaladı [[kuş yuva yaptı]] Türkiye Türkçesi: çocuk yuvası [ Hakimiyet-i Milliye - gazete, 1929]
Bu sene At pazarında bir çocuk yuvası açılmış, sokaklarda dilenen kimsesiz 27 çocuk buraya alınmıştır.

Köken

Eski Türkçe uya "kuş yuvası" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yuv- "yuvarlamak, top yapmak" fiili ile eş kökenlidir.

Benzer sözcükler

yuvalamak, yuvalanmak

Bu maddeye gönderenler

yum- (yumak, yumru, yumurta), yut- (yudum, yutkun-), yuvarla- (yuvalama, yuvar)


14.02.2020
yuvalama

Türkiye Türkçesi yuvala- "ufalamak, yuvarlamak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

yuvar

Türkiye Türkçesi yuvarlak sözcüğünden türetilmiştir.

yuvarla|mak

Türkiye Türkçesi yuvala- "top haline getirmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi yuva "top, küme" fiilinden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

yüce

Orta Türkçe yüçe "tepe, yüksek yer" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe uça "sırt, arka" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

yük

Eski Türkçe yük "taşınan şey, yük" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yüd- "üstüne almak, yüklenmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.