yum|mak

yufka

Eski Türkçe yuvka "ince, zayıf" sözcüğünden evrilmiştir.

yuh

"takbih ünlemi" ünlemdir.

yukarı

Eski Türkçe yokkaru "yukarı doğru" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yok "yüksek" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)ArU ekiyle türetilmiştir.

yulaf

Arapça ˁlf kökünden gelen ˁalaf علف z "her türlü ot, yonca" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Akatça elēpu "(bitki) bitmek, filizlenmek" fiili ile eş kökenlidir.

yular

Eski Türkçe yular "dizgin, ata yön veren urgan" sözcüğünden evrilmiştir.

yum|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Türkische Turfantexte 1-9, Uygurca metinler, 900 yılından önce]
közüg yumıp [gözünü yumup] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er köz yumdı: ġamaḍa ˁaynihi

Köken

Eski Türkçe yum- "kapatmak, top yapmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen yuv- fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için yuva maddesine bakınız.

Ek açıklama

Bağımsız fiil olarak daima "kapatmak" anlamını taşısa da türevlerinde "top yapmak" anlamı egemendir. Karş. yumak, yumurta, yumru.

Benzer sözcükler

yumdurmak, yumuk, yumulmak

Bu maddeye gönderenler

yumak, yumru (yumurcak), yumurta


15.05.2015
yumak

Eski Türkçe yumġak "yuvarlak şey, top" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yum- "top yapmak" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

yumru

Eski Türkçe yumur "yumuk şey, top" sözcüğü ile eş kökenlidir.

yumruk

Eski Türkçe yudruk "yumruk" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen nidurga sözcüğü ile eş kökenlidir.

yumurcak

Türkiye Türkçesi yumru "kabarcık, ur" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çAk ekiyle türetilmiştir.

yumurta

Eski Türkçe yumurġa veya yumurtġa "yumurta" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yum- "top yapmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.