yoz

yortu

Yun yiortí γιορτή zdini bayram, festival << EYun eortḗ εορτή za.a.

yorum

TTü yor- +Im

yosma

?

yosun

<< OTü yoġsun su ve bataklık bitkisi ≈ Moğ cegesün kamış, saz

yoyo

marka Yo-Yo bir ip üzerinde dönen diskten oluşan oyuncak (İlk kullanım: 1932 Donald Duncan, Amer. imalatçı) ~? Filipino yóyo

yoz

ETü: "kısır" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
koy yozadı [[koyun kısırdı ve doğurmadı]] TTü: "zararlı" [ Geredeli İshak , Edviye-i Müfrede, 1389]
miˁdede ve bağırsaklarda bulunan yoz χıltları süre ve gidere TTü: "... yaban" [ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
χarāik [Fa.]: yoz ve geŋ yer, yaˁnī daχı sürülmemiş ve ekilmemiş. TTü: [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
yoz: 1- sağılamayan kasaplık erkek veya kısır davar, 2- gayri halis, adi, soyu bozuk. YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
yozlaşmak = tereddi etmek.

<< ETü *yoz kısır, faydasız <<? ETü yawız kötü +Uz

 yavuz

Not: TTü "yaban, kısır" anlamına gelen sözcük, Dil Devrimi döneminde popüler olan mütereddi = dejenere kavramını karşılamak için kullanılmıştır. • ETü yawız/yabız "kötü" sözcüğüyle ilgisi düşünülebilir.

Benzer sözcükler: yozlaşmak, yozlaşma, yozlaştırmak, yozluk


17.08.2021
yön

≈ ETü öŋ cihet, cephe ETü ön-/yön- yönelmek, ileri gitmek +I(g)

yönel|mek

TTü yön +Al-

yönerge

TTü yön +ArgA

yönet|mek

<< TTü yönelt- TTü yönel- +It-

yöneylem