yosun

yorgan

Eski Türkçe yoġurkan "kalın yatak örtüsü" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yoġur- fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

yort

Eski Türkçe yorı- "yürümek, koşmak" fiilinden Eski Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

yortu

Yeni Yunanca yiortí γιορτή z "dini bayram, festival" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen eortḗ εορτή z sözcüğünden evrilmiştir.

yorum

Türkiye Türkçesi yor- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

yosma

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

yosun
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
ṭuḥlab kim kurbağa yosunı dirler su üzerinde olur yeşil renklü Kıpçakça: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, 1400 yılından önce]
ṭuḥlab [Ar.]: yoġsun/yoşġun Çağatayca: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, 1500 yılından önce]
yosun: (...) lentille d'eau

Köken

Orta Türkçe yoġsun "su ve bataklık bitkisi" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Karş. Moğolca nogugan "yeşil, ot, sebze", nogubır "yeşilimsi renk". TTü yosun biçiminin Moğolca eşdeğeri *nogusun olmalıdır. Buna karşılık Moğolca cegesün "kamış, saz".

Benzer sözcükler

yosunlanmak


13.07.2015
yoyo

Yo-Yo "bir ip üzerinde dönen diskten oluşan oyuncak" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1932 Donald Duncan, Amer. imalatçı) Bu sözcük Filipino yóyo sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

yoz

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yoz "kısır, faydasız" biçiminden evrilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe yo(d)- "bozmak, zarar vermek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uz ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

yön

Eski Türkçe öŋ "cihet, cephe" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ön- veya yön- "yönelmek, ileri gitmek" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

yönel|mek

Türkiye Türkçesi yön sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Al- ekiyle türetilmiştir.

yönerge

Türkiye Türkçesi yön sözcüğünden Yeni Türkçe +ArgA ekiyle türetilmiştir.