yorga

yont|mak

Eski Türkçe yon- "traş etmek, kazımak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +It- ekiyle türetilmiştir.

yontu

Türkiye Türkçesi yon- "yontmak" fiilinden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

yor|mak1

Eski Türkçe yör- "(sargı) çözmek, açıklamak, rüya tabir etmek" fiilinden evrilmiştir.

yor|mak2

Türkiye Türkçesi yorul- "yürüyerek yorulmak" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi yorı- "yürümek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Il- ekiyle türetilmiştir.

yordam

(NOT: Türkiye Türkçesi yort- "yürütmek, hızlı yürümek, koşmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Am ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir. ) Türkçe fiil Türkiye Türkçesi yorı- "yürümek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +dAm ekiyle türetilmiştir.

yorga
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
yorġa [[koşarak yürüyen]] Türkiye Türkçesi: [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, 1461 yılından önce]
al-himlāc: yorga at ve eşkin at Çağatayca: [ Ebulgazi Bahadur Han, Şecere-i Terakime, 1500 yılından önce]
sīmāb day [civa gibi] yorġalar

Köken

Orta Türkçe yorġa "hızlı yürüyen, yürük (at)" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yorı- "yürümek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +gA ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yürü- maddesine bakınız.


10.06.2015
yorgan

Eski Türkçe yoġurkan "kalın yatak örtüsü" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yoġur- fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

yort

Eski Türkçe yorı- "yürümek, koşmak" fiilinden Eski Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

yortu

Yunanca yiortí γιορτή z "dini bayram, festival" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen eortḗ εορτή z sözcüğünden evrilmiştir.

yorum

Türkiye Türkçesi yor- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

yosma

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.