yom kippur

yokuş

Orta Türkçe yokuş "yükselen (yol, zemin)" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yok "yüksek yer" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Iş ekiyle türetilmiştir.

yol

Eski Türkçe yol "1. yürüyüş, 2. yol, patika" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yorı- "yürümek" fiili ile eş kökenlidir.

yol|mak

Eski Türkçe yulı- "soymak, yağmalamak, yolmak" fiilinden evrilmiştir.

yoldaş

Orta Türkçe yoldaş "yol arkadaşı" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yol sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +dAş ekiyle türetilmiştir.

yolsuzluk

Türkiye Türkçesi yol sözcüğünden türetilmiştir.

yom kippur
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1973]
İsrail 'Yom Kippur - Büyük Af Günü Orucu'nu yaşıyordu

Köken

İbranice yōm kippūr יוֹם כִּפּוּר z "kefaret günü, Yahudi takviminde Tişri ayının onuncu gününe rastlayan bayram" deyiminden alıntıdır. İbranice deyim İbranice yōm יוֹם z "gün" (NOT: Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen yawm يوم z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve İbranice kippūr כִּפּוּר z "kefaret, günahtan arınma" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İbranice sözcük Arapça aynı anlama gelen kafāra(t) كفارة z sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Daha fazla bilgi için yevm, kefaret maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Arapça yevmu'l-kefāret eşdeğeridir.


14.08.2017
yonca

Eski Türkçe yorınçġa "yonca" sözcüğünden evrilmiştir.

yonga

Türkiye Türkçesi yon- "yontmak, traş etmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +gA ekiyle türetilmiştir.

yont|mak

Eski Türkçe yon- "traş etmek, kazımak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +It- ekiyle türetilmiştir.

yontu

Türkiye Türkçesi yon- "yontmak" fiilinden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

yor|mak1

Eski Türkçe yör- "(sargı) çözmek, açıklamak, rüya tabir etmek" fiilinden evrilmiştir.