yekpare

yek

Farsça yak يك z "bir" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ēvak veya ēyak sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça aivaka- "tek, yalnız" sözcüğünden evrilmiştir.

yekdiğer

Farsça yak dīger يك ديكر z "biri diğeri, karşılıklı" sözcüğünden alıntıdır.

yeke

Orta Yunanca iáki(on) οιάκιον z "dümen sapı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen oíaks οίαξ z sözcüğünden alıntıdır.

yekin|mek

Türkiye Türkçesi yekin "birden" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe sözcük Farsça yak "bir" sözcüğünden +(I)n ekiyle türetilmiştir.

yeknesak

Farsça yak يك z "bir" ve Arapça nsḳ kökünden gelen nasaḳ نَسَق z "düzen, nizam" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Arapça nasaḳa نَسَقَ z "dizdi" fiilinden türetilmiştir. )

yekpare
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
yekpāre billūr

Köken

Farsça yak-pāre يك پاره z "bir parça, tümleşik" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için yek, pare maddelerine bakınız.


14.11.2019
yeksan

Farsça yaksān يك سان z "bir gibi, beraber" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça yak يك z "bir" ve Farsça sān سان z "gibi, benzer" sözcüklerinin bileşiğidir.

yekta

Farsça yaktā يكتا z "1. tek, yegâne, tekil, 2. Allah" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça ēyak-dāt "tek-yaratılmış, Zerdüşt inancında tanrılardan birinin sıfatı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen aevo-dāta- sözcüğü ile eş kökenlidir.

yekûn

Arapça kwn kökünden gelen yakūn يكون z "eder, olur (geniş zaman üçüncü tekil şahıs)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kāna كان z "idi, oldu" fiilinin yafˁul vezninde türevidir.

yel

Eski Türkçe yel "rüzgâr" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yel- "koşmak, acele etmek, çırpınmak, uçuşmak" fiili ile eş kökenlidir.

yel|mek

Eski Türkçe yel- "koşturmak, acele etmek, çırpınmak" sözcüğünden alıntıdır.