yaz

yayın1

Türkiye Türkçesi yay- fiilinden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

yayın2

Eski Türkçe yadıŋ "sığ su" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yadın- "yayılmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yad- "yaymak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

yayla

Eski Türkçe yaylak veya yaylaġ "yazlık konaklama yeri" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yayla- "yaz geçirmek" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yay "yaz" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

yaylım

Türkiye Türkçesi yayıl- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

yayvan

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *yayğan biçiminden evrilmiştir. Türkçe biçim Türkiye Türkçesi yay- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir.

yaz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
kışın kıtayn tapa yazın tatabı tapa süledim [kışın Hitay tarafına yazın Tatabı tarafına sefer ettim] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yāy [[ilkbahar]] (...) yāz [[yaz]] Türkiye Türkçesi: [ Sultan Veled, Divan, 1320 yılından önce]
cihān imdi yüzünden yaz u yaydur

Köken

Eski Türkçe yaz "ilkbahar" veya Eski Türkçe yay "yaz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Türkçe yaş "yeşerme, yeşillik" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için yaş1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

pastırma yazı, yazın, yazlık

Bu maddeye gönderenler

yayla


13.12.2015
yaz|mak1

Oğuzca yaz- "1. hata etmek, sapmak, 2. (Oğuzca) yazı yazmak" fiilinden evrilmiştir.

yaz|mak2

Eski Türkçe yaz- "açmak, yaymak, çözmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen yas- fiili ile eş kökenlidir.

yazar
yazgı

Türkiye Türkçesi yaz- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

yazı1

Orta Türkçe yazığ "yazılan şey, yazı" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Oğuzca yaz- "çizmek, yazı yazmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.