yayvan

yayım

Türkiye Türkçesi yay- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

yayın1

Türkiye Türkçesi yay- fiilinden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

yayın2

Eski Türkçe yadıŋ "sığ su" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yadın- "yayılmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yad- "yaymak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

yayla

Eski Türkçe yaylak veya yaylaġ "yazlık konaklama yeri" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yayla- "yaz geçirmek" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yay "yaz" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

yaylım

Türkiye Türkçesi yayıl- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

yayvan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
çust [Fa.] (...) dar ve tıkazdır ki bol ve yayvan muḳābilidir. Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yayvan: Müfettah, mebsut [yayılmış, gevşek]. Ağzı yayvan: Geveze.

Köken

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *yayğan biçiminden evrilmiştir. Türkçe biçim Türkiye Türkçesi yay- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yay- maddesine bakınız.

Ek açıklama

+vAn eki mevcut değildir.

Benzer sözcükler

yayvanlaşmak


31.12.2015
yaz

Eski Türkçe yaz "ilkbahar" veya Eski Türkçe yay "yaz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Türkçe yaş "yeşerme, yeşillik" sözcüğü ile eş kökenlidir.

yaz|mak1

Eski Türkçe yaz- "1. hata etmek, sapmak, 2. (Oğuzca) yazı yazmak" fiilinden evrilmiştir.

yaz|mak2

Eski Türkçe yaz- "yaymak, açmak, çözmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen yas- fiili ile eş kökenlidir.

yazar
yazgı

Türkiye Türkçesi yaz- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.