yayla

yaygın

Türkiye Türkçesi yay- fiilinden Yeni Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

yayık

Eski Türkçe yayık "oynak, çalkanan" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yay- "çalkamak, sallamak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

yayım

Türkiye Türkçesi yay- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

yayın1

Türkiye Türkçesi yay- fiilinden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

yayın2

Eski Türkçe yadıŋ "sığ su" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yadın- "yayılmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yad- "yaymak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

yayla
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Irk Bitig, 900 yılından önce]
yaşıl kaya yaylaġım, kızıl kaya kışlaġım

Köken

Eski Türkçe yaylak veya yaylaġ "yazlık konaklama yeri" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yayla- "yaz geçirmek" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yay "yaz" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yaz maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

yaylacı


27.03.2015
yaylım

Türkiye Türkçesi yayıl- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

yayvan

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *yayğan biçiminden evrilmiştir. Türkçe biçim Türkiye Türkçesi yay- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir.

yaz

Eski Türkçe yaz "ilkbahar" veya Eski Türkçe yay "yaz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Türkçe yaş "yeşerme, yeşillik" sözcüğü ile eş kökenlidir.

yaz|mak1

Eski Türkçe yaz- "1. hata etmek, sapmak, 2. (Oğuzca) yazı yazmak" fiilinden evrilmiştir.

yaz|mak2

Eski Türkçe yaz- "yaymak, açmak, çözmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen yas- fiili ile eş kökenlidir.