yağma

yağ|mak

Eski Türkçe yaġ- "yağmur veya kar yağmak" fiilinden evrilmiştir.

yağdanlık

Türkiye Türkçesi yağdān "yağ kabı" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi yağ ve Farsça +dān "kap, mahfaza" sözcüklerinin bileşiğidir.

yağı

Eski Türkçe yaġı "düşman" sözcüğünden evrilmiştir.

yağır

Eski Türkçe yaġır "sürtünmeden oluşan yara, yanık" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yaġ- "yanmak/yakmak" biçiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

yağız

Eski Türkçe yaġız "kahverengi, yanık renk" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yaġır "sürtünme sonucu meydana gelen yara, yanık" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yak- "yakmak" biçiminden Eski Türkçe +Uz ekiyle türetilmiştir.

yağma
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
yağmalatdı māl u mülki χanümān Kıpçakça: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, 1400 yılından önce]
nahba [Ar.]: talav [talan]; Türkmenler buna yağma derler.

Köken

Türkiye Türkçesi yakma sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yak- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yak-2 maddesine bakınız.

Ek açıklama

"Akın, talan" anlamında kullanımı TTü ve akraba lehçelere özgüdür. Farsça yāġmā (aynı anlamda) Türkçeden alıntıdır.

Benzer sözcükler

yağma yok, yağmacı, yağmalamak


04.10.2017
yağmur

Eski Türkçe yaġmur "yağmur" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yaġ- fiilinden Eski Türkçe +mUr ekiyle türetilmiştir.

yahni

Farsça yaχnī يخنى z "bir tür et yemeği" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Soğdca yaχnē "artık, özellikle yemek artığı" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

yahşi

Eski Türkçe yakşı "güzel, uyumlu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yakış- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

yahu

Arapça yāhū ياهو z "hitap ünlemi, ey!" sözcüğünden alıntıdır.

Yahudi

Arapça yahūdī يهودى z "Yehud kavmi ve dini" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice aynı anlama gelen yhūdī יהודי z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yəhūdāh "Yakub'un dördüncü oğlu ve İsrailoğullarının 12 aşiretinden en güçlü olanın kurucusu" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İbranice #ydh ידה z "övme, medhetme" kökünden türetilmiştir.