yün

yüksel|mek

Eski Türkçe yükse- "yükselmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Il- ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yük sözcüğünden Eski Türkçe +sA- ekiyle türetilmiştir.

yüksük

Eski Türkçe yügsük "terzilerin kullandığı parmak muhafazası" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yig veya yik "dikiş iğnesi" sözcüğünden Eski Türkçe +sUk ekiyle türetilmiştir.

yüksün|mek

Türkiye Türkçesi yük sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +sIn- ekiyle türetilmiştir.

yüküm

Türkiye Türkçesi yük sözcüğünden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

yülü|mek

Eski Türkçe yüli- "traş etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yulı- "tüy yolmak" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

yün
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, 1000 yılından önce]
çığrı eŋirer, yuŋ eŋirer, kentir eŋirer [çıkrık çevirir, yün eğirir, kendir eğirir] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yuŋ [[deve ya da koyun yünü]]

Köken

Eski Türkçe yuŋ "yün" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yun- "yıkanmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için yun- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

yünlü


15.05.2015
yürek

Eski Türkçe yürek "kalp" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen cirüke(n) sözcüğü ile eş kökenlidir.

yürü|mek

Eski Türkçe yorı- veya yöri- "yürümek, yol almak" fiilinden evrilmiştir.

yüz|mek

Eski Türkçe üz- veya yüz- "1. üste çıkmak, su yüzünde kalmak, 2. deri soymak" fiilinden evrilmiştir.

yüz|mek2
yüz1

Eski Türkçe üz veya yüz "1. bir şeyin üzeri, satıh, yüzey, 2. çehre" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Muğ aynı anlama gelen nigur biçimi ile eş kökenlidir.