yüksel|mek

yuvarla|mak

Türkiye Türkçesi yuvala- "top haline getirmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi yuva "top, küme" fiilinden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

yüce

Orta Türkçe yüçe "tepe, yüksek yer" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe uça "sırt, arka" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

yük

Eski Türkçe yük "taşınan şey, yük" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yüd- "üstüne almak, yüklenmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

yüklem

Türkiye Türkçesi yükle- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

yüksek

Eski Türkçe yüksek "yüksek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yükse- "yükselmek, boy atmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yük sözcüğünden Eski Türkçe +sA- ekiyle türetilmiştir.

yüksel|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yüksedi = irtafaˁa, ṭāla [yükseldi, uzadı] ... yüksetti = rafaˁa [yükseltti] Türkiye Türkçesi: [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
çün Zen-nūnuŋ işi yükseldi, kişinüŋ ˁaklı anuŋ işine irişmez oldı. Yeni Türkçe: yükselti [ Cumhuriyet - gazete, 1967]
Aytekin ceza sahası üzerinden topa verilemeyecek bir yükselti verdi. yükselen "astroloji terimi" [ Cumhuriyet - gazete, 1993]
Yükseleni? Akrep.

Köken

Eski Türkçe yükse- "yükselmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Il- ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yük sözcüğünden Eski Türkçe +sA- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yüksek maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

yükselen, yükseltmek, yükselti


09.10.2017
yüksük

Eski Türkçe yügsük "terzilerin kullandığı parmak muhafazası" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yig veya yik "dikiş iğnesi" sözcüğünden Eski Türkçe +sUk ekiyle türetilmiştir.

yüksün|mek

Türkiye Türkçesi yük sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +sIn- ekiyle türetilmiştir.

yüküm

Türkiye Türkçesi yük sözcüğünden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

yülü|mek

Eski Türkçe yüli- "traş etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yulı- "tüy yolmak" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

yün

Eski Türkçe yuŋ "yün" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yun- "yıkanmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.