volkan

volatil

Fr/İng volatile uçucu Lat uolatilis a.a. Lat uolare uçmak +()bilis

vole

Fr volée [pp. fem.] uçuş Fr voler uçmak

voleybol

İng volleyball bir top oyunu İng volley vole, uçar top, salvo Fr volée a.a.

volfram

Alm Wolfram tungsten madeni <? Alm Wolf Rahm kurt kaymağı << Ger *wúlfaz/wulgíz kurt << HAvr *wĺ̥kʷ-os kurt

voli

Yun volí βολή zatma, atış ≈ EYun bolḗ βολή z [dev.] a.a. EYun bállō βάλλω, βολ- zatmak

volkan

[ İbrahim Edhem Paşa, Medhal-i İlm-i Jeoloji, 1863]
gerek hareket-i arzın ve gerek hadisât-i volkaniyenin sebebleri [ Abdülhak Hamid, Mektuplar, 1874]
Yok eğer 'volkan' Türkçe olmadığından bunu burada herkesin anlayamayacağı ve o halde 'yanardağ' denilmek lazım geleceği beyan buyurulur

Fr volcan yanardağ İt volcano a.a. Lat Vulcānus Eski Roma'da ateş ve yanardağlar tanrısı ?

Benzer sözcükler: volkanik, volkanizm

Bu maddeye gönderenler: burkan


27.06.2020
volontarizm

Fr volontarisme iradecilik Lat voluntarius gönüllü, kendi iradesiyle hareket eden +ism° Lat voluntas özgür irade, istek Lat velle, vuls- istemek, murat etmek << HAvr *welh₁-² (*wel-) istemek

volt

Fr/İng volt elektrik birimi (İlk kullanım: 1881 Paris Elektrik Kongresi.) öz Alessandro Volta İtalyan fizikçi (1745-1827)

volta

İt volta 1. dönme, dolanma, döngü, 2. defa, kez << Lat voluta [n. fem.] a.a. << Lat voluere dönmek, dolaşmak, dolanmak +()t° << HAvr *welh₁-¹ (*wel-) dönmek, döndürmek

volüm

Fr volume 1. kitap cildi, 2. hacim, ses hacmi Lat volumen yuvarlanıp top haline getirilmiş şey, rulo, özellikle kâğıt rulosu, rulo şeklinde kitap Lat voluere kıvırmak, çevirmek, döndürmek +men

vonoz

Yun vónos βόνος zpalamut veya uskumrunun küçüğü