vokal

vizör

Fr viseur zırhın gözü örten fakat görme olanağı veren kısmı (esk.), her türlü bakma deliği Lat visor a.a. Lat videre görmek +()tor

vizüel

Fr visuel İng visual görmeye ilişkin, görsel Lat visualis Lat videre, vis- görmek +al°

vizyon

Fr/İng vision görüş, görme Lat visio a.a. Lat videre görmek +()tion

vodvil

Fr vaudeville bir tür hafif komedi << EFr vaudevire doğaçlama söylenen şarkı EFr vauder çevirmek

vokabüler

Fr vocabulaire kelime hazinesi OLat vocabularium Lat vocabulum [küç.] kelime, sözcük +ari° Lat vox, voc- ses, söz +ul°

vokal

"müzikte insan sesi" [ Akşam - gazete, 1923]
enstrümantal musikinin vokal musiki üzerindeki bariz ve muazzam tahakkümü... "... gramerde ünlü (harf)" [ Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1944]
vokal

Fr vocal 1. sese ilişkin, sessel, sesli, 2. dilbilgisinde sesli harf, 3. müzikte insan sesi Lat vocalis Lat vox, voc- insan sesi +al° HAvr *wekʷ- söylemek

Not: Aynı HAvr kökten Ave vaç-, Lat vox, İng voice "insan sesi".

Benzer sözcükler: vokalist, vokalize, vokalizm

Bu maddeye gönderenler: avaz (dengbej, neva), avukat, epos (epik, epope), provoke, vokabüler


14.08.2017
volan

Fr volant uçan nesne, dönen bir tekerleğin dengesini sağlayan ağırlık Lat uolans uçan Lat uolare uçmak +ent° << HAvr *gʷol- HAvr *gʷel- uçmak

volatil

Fr/İng volatile uçucu Lat uolatilis a.a. Lat uolare uçmak +()bilis

vole

Fr volée [pp. fem.] uçuş Fr voler uçmak

voleybol

İng volleyball bir top oyunu İng volley vole, uçar top, salvo Fr volée a.a.

volfram

Alm Wolfram tungsten madeni <? Alm Wolf Rahm kurt kaymağı << Ger *wúlfaz/wulgíz kurt << HAvr *wlkʷo- kurt