vokal

vizör

Fr viseur zırhın gözü örten fakat görme olanağı veren kısmı (esk.), her türlü bakma deliği Lat visor a.a. Lat videre görmek +(t)or

vizüel

Fr visuel İng visual görmeye ilişkin, görsel Lat visualis Lat videre, vis- görmek +al°

vizyon

Fr/İng vision görüş, görme Lat visio a.a. Lat videre görmek +(t)ion

vodvil

Fr vaudeville bir tür hafif komedi << EFr vaudevire doğaçlama söylenen şarkı EFr vauder çevirmek

vokabüler

Fr vocabulaire kelime hazinesi OLat vocabularium Lat vocabulum [küç.] kelime, sözcük +ari° Lat vox, voc- ses, söz +ul°

vokal

"insan sesiyle (sıfat)" [ Akşam - gazete, 1923]
enstrümantal musikinin vokal musiki üzerindeki bariz ve muazzam tahakkümü... "... gramerde ünlü (ad)" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
bundan evvelki veya sonraki konson ş, z iken vokaller 8 türlü olabileceğine göre "... soliste eşlik eden ses grubu (ad)" [ Cumhuriyet - gazete, 1981]
Beste basit olmasına rağmen, danslar ve vokaller ile renkleniyor.

Fr vocal 1. sese ilişkin, sessel, sesli, 2. müzikte insan sesi Alm Vokal dilbilgisinde sesli harf Lat vocalis Lat vox, voc- insan sesi +al° << HAvr *wṓkʷs a.a. HAvr *wekʷ- söylemek

Not: Aynı HAvr kökten Ave vaç-, Lat vox, İng voice "insan sesi".

Benzer sözcükler: vokalist, vokalize, vokalizm

Bu maddeye gönderenler: avaz (dengbej, neva), avukat, epos (epik, epope), provoke, vokabüler


15.02.2020
volan

Fr volant uçan nesne, dönen bir tekerleğin dengesini sağlayan ağırlık Lat uolans uçan Lat uolare uçmak +ent° << HAvr *gʷol- HAvr *gʷel- uçmak

volatil

Fr/İng volatile uçucu Lat uolatilis a.a. Lat uolare uçmak +()bilis

vole

Fr volée [pp. fem.] uçuş Fr voler uçmak

voleybol

İng volleyball bir top oyunu İng volley vole, uçar top, salvo Fr volée a.a.

volfram

Alm Wolfram tungsten madeni <? Alm Wolf Rahm kurt kaymağı << Ger *wúlfaz/wulgíz kurt << HAvr *wĺ̥kʷ-os kurt