vezir

veto

Lat veto «karşıyım», Roma'da halk tribun'unun senato kararını reddetme yetkisi Lat vetare reddetmek, yasaklamak

veya

§ Ar/Fa wa و z Ar/Fa يا z

veyl

Ar wayl ويل zhayıflanma ünlemi, vay!

vezaret

Ar wizāra(t) وِزارة z [#wzr fiˁāla(t) msd.] vezir olma, vezirlik Ar wazīr وزير zvezir

vezin

Ar wazn وَزن z [#wzn faˁl msd.] 1. tartma, 2. denge, tartı, ölçü, özellikle şiir ölçüsü Ar wazana وَزَن ztarttı

vezir

[ Kutadgu Bilig, 1069]
wazīr eḏgü bolsa beg inçin uḏır [vezir iyi olsa bey rahat uyur]

Ar wazīr وزير z [#wzr faˁīl sf.] hükümdarın yardımcısı, danışman, bakan OFa viçīr bir tür yönetici, yargıç (Kaynak: Widengren sf. 196)Ave *vī-çara- yargılamak (Kaynak: Barth sf. 1438)

 kizir

Not: İlk kez 8. yy'da Abbasilerin İranlı danışmanı Ebu Seleme için kullanılan sıfatın, Ar wazara "ağır bir yükü taşıdı" (msd. wizr) fiili ile ilişkisi yoktur.

Benzer sözcükler: başvezir, vezir parmağı, veziriazam, vezirlik

Bu maddeye gönderenler: vezaret, vüzera


10.12.2015
vezne

Ar wazna(t) وزنة z [#wzn faˁla(t) mr.] terazi, tartı, 100 kg. dolayında bir tartı birimi Ar wazana وزن ztarttı

veznedar

Fa wazne-dār وزنه دار ztartı görevlisi

vıcık

onom çamur sesi

vıdı vıdı

onom anlamsız konuşma sesi

vın

onom uçma sesi