vezaret

veteriner

Fransızca vétérinaire "hayvan tabibi, veteriner" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen veterinarius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince veterinus "(ordu dilinde) at" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince vetus, veter- "yaş, yaşlı" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

vetire

Arapça wtr kökünden gelen watīra(t) وتيرة z "patika, yol, yöntem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça watar وتر z "ip" sözcüğü ile eş kökenlidir.

veto

Latince veto "«karşıyım», Roma'da halk tribun'unun senato kararına direnme yetkisine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince vetare "karşı çıkmak, yasaklamak" fiilinden türetilmiştir.

veya

Arapça ve Farsça wa و z ve Arapça ve Farsça يا z sözcüklerinin bileşiğidir.

veyl

Arapça wayl ويل z "hayıflanma ünlemi, vay!" ünleminden alıntıdır.

vezaret
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
çün vezīrdür ol vizāret ögredür [ Meninski, Thesaurus, 1680]
vizāret [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
vezāret

Köken

Arapça wzr kökünden gelen wizāra(t) وِزارة z "vezir olma, vezirlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazīr وزير z "vezir" sözcüğünün fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

Daha fazla bilgi için vezir maddesine bakınız.

Ek açıklama

Birinci hece ünlüsü belki vezir veya nezaret sözcüklerinin analojik baskısına uğramıştır.


04.05.2015
vezin

Arapça wzn kökünden gelen wazn وَزن z "1. tartma, 2. denge, tartı, ölçü, özellikle şiir ölçüsü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazana وَزَن z "tarttı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

vezir

Arapça wzr kökünden gelen wazīr وزير z "hükümdarın yardımcısı, danışman, bakan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça viçīr "bir tür yönetici, yargıç" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Geo Widengren, Muhammad sf. 196) Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *vī-çara- "yargılamak" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch sf. 1438)

vezne

Arapça wzn kökünden gelen wazna(t) وزنة z "terazi, tartı, 100 kg. dolayında bir tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazana وزن z "tarttı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

veznedar

Farsça wazne-dār وزنه دار z "tartı görevlisi" sözcüğünden alıntıdır.

vıcık

"çamur sesi" Ses yansımalı sözcüktür.