uzak

uyuş|mak

Eski Türkçe udış- "uyku haline geçmek, duyarlığını yitirmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe udı- fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

uyuz

Eski Türkçe uduz "uyuşuk, kaşıntı ve halsizliğe neden olan bulaşıcı hastalık" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe udı- "uyumak" fiilinden Eski Türkçe +Uz ekiyle türetilmiştir.

uz1

Eski Türkçe uz "usta, sanatkâr, marifetli" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe u- "yapabilmek, muktedir olmak" fiilinden Eski Türkçe +Uz ekiyle türetilmiştir.

uz2

Türkiye Türkçesi uzak sözcüğü ile eş kökenlidir.

uza|mak

Eski Türkçe uza- "uzun olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *uz biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

uzak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
uzak ış [bitmesi uzun süren iş] (...) yalavaç uzak bardı [elçi uzak yola gitti]

Köken

Eski Türkçe uzak "uzun süren, uzamış" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe uza- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için uza- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

Uzakdoğu, uzaklaşmak, uzaklaştırmak, uzaklık, uzaksamak, uzaktan kumanda, uzaktan uzağa


19.08.2017
uzam

Türkiye Türkçesi uza- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

uzay

Türkiye Türkçesi uza- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

uzlaş|mak

Türkiye Türkçesi uz "uygun, uyumlu" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lAş- ekiyle türetilmiştir.

uzlet

Arapça ˁzl kökünden gelen ˁuzla(t) عُزْلة z "uzaklaşma, ayrılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁazala عَزَلَ z "ayırdı, uzaklaştırdı" fiilinin fuˁla(t) vezninde masdarıdır.

uzman

Türkiye Türkçesi uz "usta, sanatkâr, mahir" sözcüğünden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.