uyuz

uyruk

Yeni Türkçe yazılı örneği bulunmayan *uyur- "tabi kılmak?" fiilinden Yeni Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. Yeni Türkçe fiil Türkiye Türkçesi uy- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmiştir.

uysal

Eski Türkçe osal veya usal "tembel, üşengeç" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe osan- "üşenmek, bizar olmak" fiilinden Eski Türkçe +Il ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

uyu|mak

Eski Türkçe udı- "uyumak" fiilinden evrilmiştir.

uyukla|mak

Eski Türkçe udıkla- "uyur gibi olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe udık "uykulu, uyuyan" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

uyuş|mak

Eski Türkçe udış- "uyku haline geçmek, duyarlığını yitirmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe udı- fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

uyuz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca Budist metinler, 1000 yılından önce]
körksüz uḏuz örmen kart yiriŋ iglig bolur [(bu dünyada insan) çirkin uyuz urlu yaşlı irinli hastalıklı olur] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tilkü öz yinke ürse uḏuz bolur [tilki kendi inine havlasa uyuz olur]

Köken

Eski Türkçe uduz "uyuşuk, kaşıntı ve halsizliğe neden olan bulaşıcı hastalık" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe udı- "uyumak" fiilinden Eski Türkçe +Uz ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için uyu- maddesine bakınız.


31.03.2015
uz1

Eski Türkçe uz "usta, sanatkâr, marifetli" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe u- "yapabilmek, muktedir olmak" fiilinden Eski Türkçe +Uz ekiyle türetilmiştir.

uz2

Türkiye Türkçesi uzak sözcüğü ile eş kökenlidir.

uza|mak

Eski Türkçe uza- "uzun olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *uz biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

uzak

Eski Türkçe uzak "uzun süren, uzamış" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe uza- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

uzam

Türkiye Türkçesi uza- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.