uygun

uyarla|mak

TTü uyar uygun

uydu

TTü uy- tabi olma, ardından gitme, takip etme, tapma [esk.] +dI

uydur|mak

TTü uy- +tUr-

uygar

öz (ETü) Uyġur bir kavim veya kişi adı

uygula|mak

YTü uygu +lA- TTü uy- +gU

uygun

TTü: "düzgün, uyumlu" [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1810]
el-şıṭbet [Ar.]: Ve şol etine dolu kısrağa denir ki kālıbdan dökülmüş gibi her yeri uygun ve eti ve endamı düzgün ola, şöyle ki balık gibi ola. TTü: uygunsuzluk [ Arşiv Belg. Göre Osmanlı'da Gösteri Sanatları, 1848]
bir gūne uygunsuzluk vukuˁa gelmemesine memurīn taraflarından dikkat ve iˁtinā olunmak TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
uygun: Muvafık, mutabık, münasip, layık.

TTü uy- +gIn

 uy-

Benzer sözcükler: uygunluk, uygunsuz, uygunsuzluk


07.09.2021
uyku

TTü uyu- +gU

uyluk

<< ETü udluk bacağın kalın kısmı, kıç <? ETü udu arka, art ETü *ud- ardından gitmek

uyruk

YTü *uyur- tabi kılmak? +Uk TTü uy- +(g)Ur-

uysal

<< ETü osal/usal tembel, üşengeç <? ETü osan- üşenmek, bizar olmak +Il

uyu|mak

<< ETü udı- uyumak