uygula|mak

uyar|mak

<< ETü odġur- uyandırmak ETü *od- uyanık olmak? +(g)Ur-

uyarla|mak

TTü uyar uygun

uydu

TTü uy- tabi olma, ardından gitme, takip etme, tapma [esk.] +dI

uydur|mak

TTü uy- +tUr-

uygar

öz (ETü) Uyġur bir kavim veya kişi adı

uygula|mak

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
uygu = Tenasüb = Convenance, proportion YTü: "Fr appliquer karşılığı" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
uygulamak: ... tatbik etmek.

YTü uygu +lA- TTü uy- +gU

 uy-

Benzer sözcükler: uygulama, uygulamalı, uygulanmak, uygulatmak


03.11.2013
uygun

TTü uy- +gIn

uyku

TTü uyu- +gU

uyluk

<< ETü udluk bacağın kalın kısmı, kıç <? ETü udu arka, art ETü *ud- ardından gitmek

uyruk

YTü *uyur- tabi kılmak? +Uk TTü uy- +(g)Ur-

uysal

<< ETü osal/usal tembel, üşengeç <? ETü osan- üşenmek, bizar olmak +Il