uygar

uyan|mak

<< ETü odun- uyanmak ETü *od- +In-

uyar|mak

<< ETü odġur- uyandırmak ETü *od- uyanık olmak? +(g)Ur-

uyarla|mak

TTü uyar uygun

uydu

TTü uy- tabi olma, ardından gitme, takip etme, tapma [esk.] +dI

uydur|mak

TTü uy- +tUr-

uygar

YTü: uygur "medeni" [ Cumhuriyet - gazete, 1934]
güzel san'atler, en ileri yaratık (mahluk) olan adam oğullarının uygurluğu (medeniyeti) için... YTü: uygar [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
uygarlık = Medeniyet = Civilisation

öz (ETü) Uyġur bir kavim veya kişi adı

Not: Bir Türk kavmi olan Uygur adından serbest çağrışım yoluyla türetilmiş sözcüktür. Uygur adının anlamı ve kökeni meçhuldür. Uyġa- fiili veya +ġar eki Türkçede mevcut değildir. ETü uy- fiili kaydedilmemiştir.

Benzer sözcükler: uygarca, uygarlaşmak, uygarlık


12.03.2019
uygula|mak

YTü uygu +lA- TTü uy- +gU

uygun

TTü uy- +gIn

uyku

TTü uyu- +gU

uyluk

<< ETü udluk bacağın kalın kısmı, kıç <? ETü udu arka, art ETü *ud- ardından gitmek

uyruk

YTü *uyur- tabi kılmak? +Uk TTü uy- +(g)Ur-