uydur|mak

uyak

Türkiye Türkçesi uy- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

uyan|mak

Eski Türkçe odun- "uyanmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *od- biçiminden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

uyar|mak

Eski Türkçe odġur- "uyandırmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *od- "uyanık olmak?" biçiminden Eski Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmiştir.

uyarla|mak

Türkiye Türkçesi uyar "uygun" sözcüğünden türetilmiştir.

uydu

Türkiye Türkçesi uy- "tabi olma, ardından gitme, takip etme, tapma [esk.]" fiilinden Yeni Türkçe +dI ekiyle türetilmiştir.

uydur|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "düzmek, uygun kılmak" [ Lugat-i Halimi, 1477]
erganūn: Bir maˁrūf sazuŋ adıdur, kim keşişler kilisālarında incil’i anuŋ āvāzına uydurup okurlar. Türkiye Türkçesi: "... olmayan bir şeyi yaratmak" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
uydırmak: (...) 3. İcat ve tasnīˁ etmek. [ Milliyet - gazete, 1953]
dili atarak yerine uydurmasyon bir lisan konulduğu zaman

Köken

Türkiye Türkçesi uy- fiilinden Türkiye Türkçesinde +tUr- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için uy- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

uydur kaydır, uydurma, uydurmasyon, uydurmatik, uyduruk, uydurukçu


18.09.2017
uygar

öz (ETü) Uyġur "bir kavim veya kişi adı" özel adından türetilmiştir.

uygula|mak

Yeni Türkçe uygu sözcüğünden Yeni Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir. Yeni Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi uy- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

uygun

Türkiye Türkçesi uy- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

uyku

Türkiye Türkçesi uyu- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

uyluk

Eski Türkçe udluk "bacağın kalın kısmı, kıç" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe udu "arka, art" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ud- "ardından gitmek" biçiminden türetilmiştir.