uyarla|mak

uvertür

Fr ouverture 1. açış, açılış, 2. müzik eseri veya gösterinin giriş bölümü << Lat apertura açış, açılış Lat aperire açmak +(t)ura

uy|mak

<< ETü *ud- ardından gitmek, izlemek, uymak

uyak

TTü uy- +(g)Ak

uyan|mak

<< ETü odun- uyanmak ETü *od- +In-

uyar|mak

<< ETü odġur- uyandırmak ETü *od- uyanık olmak? +(g)Ur-

uyarla|mak

YTü: "Fr adapter karşılığı" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
uyarlamak: Bir şeyi başka bir şeye veya iki şeyi birbirine uyar hale getirmek, intibak ettirmek.

TTü uyar uygun

 uy-

Benzer sözcükler: uyarlanmak


17.12.2014
uydu

TTü uy- tabi olma, ardından gitme, takip etme, tapma [esk.] +dI

uydur|mak

TTü uy- +tUr-

uygar

öz (ETü) Uyġur bir kavim veya kişi adı

uygula|mak

YTü uygu +lA- TTü uy- +gU

uygun

TTü uy- +gIn