uyar|mak

utku

ETü/TTü ut- savaşta veya kumarda yenmek +gU

uvertür

Fr ouverture 1. açış, açılış, 2. müzik eseri veya gösterinin giriş bölümü << Lat apertura açış, açılış Lat aperire açmak +(t)ura

uy|mak

<< ETü *ud- ardından gitmek, izlemek, uymak

uyak

TTü uy- +(g)Ak

uyan|mak

<< ETü odun- uyanmak ETü *od- +In-

uyar|mak

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
köŋülgermek basa basa odġuraçı üçün [düşüncelerini çok çok uyandırmak için] TTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
eyle dut kim ben uyurven, sen oyar TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
uyarmak & oyarmak, oyarıvirmek

<< ETü odġur- uyandırmak ETü *od- uyanık olmak? +(g)Ur-

 uyan-

Benzer sözcükler: uyarı, uyarılmak


11.06.2015
uyarla|mak

TTü uyar uygun

uydu

TTü uy- tabi olma, ardından gitme, takip etme, tapma [esk.] +dI

uydur|mak

TTü uy- +tUr-

uygar

öz (ETü) Uyġur bir kavim veya kişi adı

uygula|mak

YTü uygu +lA- TTü uy- +gU