ulus

ulu|mak

<< ETü ulı- ulumak, yüksek sesle ağlamak

ulufe

Ar ˁulūfa(t) علوفة z [#ˁlf fuˁūla(t) çoğ.] harçlık, geçim parası, özellikle asker maaşı Ar ˁalaf علف zot, hayvan yemi

uluhiyet

Ar ulūhiyya(t) اُلوهيّة z [#Alh y. msd.] tanrılık Ar ilāh tanrı +īya(t)2

ululemr

Ar ūlū'-amr أولو الأمر ziktidar sahipleri Ar ūlū اُولُو z [#Alw çoğ.] yetenler, sahipler Ar alā ألا zyetti, muktedir idi, +ebildi

ulum

Ar ˁulūm عُلوم z [#ˁlm fuˁūl çoğ.] ilimler Ar ˁilm عِلْم z [t.] ilim

ulus

ETü: ülüş "kısım, pay" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ülüş [[pay, nasip]] (...) uluş [[Balasagun ve ona komşu Argu ülkesinin lehçesinde "kent" demektir. Nitekim Balasagun kentine 'kuz uluş' denir.]] KTü: ulus "kısım, pay" [ Codex Cumanicus, 1303]
pars integra [tam pay] - butun ulus ... quartum par [dörtte bir pay] - tortungi ulus TTü: "... aşiret, kavim" [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
beg olmış idi bir ulusa ol TTü: "... göçebe topluluğu" [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1800]
el heltāt: Yurttan yurda konup göçer olan taife-i insaniye denir ki göçer evli ta'bir olunur; Türkmanlar ulus ta'bir ederler. YTü: "... millet (Fr nation karşılığı)" [ Cumhuriyet - gazete, 1933]
Moğol nedir? Bir ulus! Ne ulusu? Ne ulusu olacak, Türk ulusu!

Moğ ulus pay, kısım, kağan ailesinin her bir üyesine tahsis edilen ülke ≈ ETü ülüş 1. pay, 2. ülke, şehir ETü *ül- pay etmek +Iş

 üleş-

Not: Moğolcadaki Türkçe alıntılarda /ş/ > /s/ dönüşümü tipiktir. TTü sözcük 13. yy'da Moğolcadan alınmış siyasi/kültürel bir terimdir. Modern döneme dek "göçebe Türkmenlerde büyük aşiret, aşiretler birliği" anlamında kullanılmıştır. • YTü sözcük 28 Eylül 1934'ten itibaren gazetelerde çok yoğun olarak kullanılmıştır.

Benzer sözcükler: ulusçu, ulusçuluk, uluslararası, uluslarüstü, uluslaşmak

Bu maddeye gönderenler: ulusal


13.05.2021
ulusal
ulvi

Ar ˁulwī علوى z [nsb.] yüksek, üstün Ar ˁulūw عُلُوّ z [#ˁlw fuˁūl msd.] yükseklik

ulya

Ar ˁulyāˀ علياء z [#ˁlw fuˁlāˀ fem.] pek yüksek, en yüksek (dişi veya şey) Ar aˁlā اعلَى z [kıy.] pek yüksek, en yüksek

um|mak

<< ETü um- beklemek, yalvararak istemek

umacı

çoc uma/umma çocukları korkutmak için söylenen söz