uşak

ustura

Fa usture استره ztraş bıçağı << OFa awestarag ahşap yontma veya kumaş havı sıyırma bıçağı OFa awestardan, awestar- traş etmek

usturlap

Ar usṭurlāb اسطرلاب z [#ṣtrlb] yıldızların konumunu ölçerek yer belirleme aleti EYun astrólabon αστρόλαβον z«yıldız tutan», usturlap § EYun astḗr/ástron αστήρ zyıldız EYun lambánō, lab- λαμβάνω, λαβ- zalmak, tutmak

usturmaça

İt stramazzo deniz taşıtlarında çarpma yastığı (Kaynak: LF sf. §632)İt strame saman dolgulu şilte, hayvan yatağı << Lat stramen yaygı, şilte Lat sternere yaymak, sermek +men

usturup

?

usul

Ar uṣūl اصول z [#Aṣl fuˁūl çoğ.] 1. kökler, esaslar, ilkeler, 2. müzikte ritm kalıbı, 3. hukukta genel ilkeler Ar aṣl أصل z [t.] kök, ilke

uşak

ETü: "küçük" [ Uygurca Budist metinler, <1000]
uvşak kılınçlıġ ikirçkü köŋüllüg yalŋuklarka [ufak ahlaklı ikircik gönüllü insanlara] ETü: "... çocuk" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
uşak neŋ [küçük şey. Bundan hareketle küçük çocuğa 'uşak oġlan', odun kıymığına 'uşak otuŋ' denir.]] [ Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa, <1400]
uşak kurdlar ... uşak sivilciler TTü: "... hizmetçi" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
uşak: 1. Çocuk, tıfıl, 2. Delikanlı, 3. Hizmetçi, hadim.

<< ETü uvşak/uşak küçük şey, kırıntı ETü uvşa- küçülmek +Uk ETü uvış küçük şey +(g)A-

 ufak

Not: Rumeli ve Karadeniz ağızlarında halen "çocuk" anlamında kullanılır.

Benzer sözcükler: uşaklık


30.08.2017
uşşak

Ar ˁuşşāḳ عُشَّاق z [#ˁşḳ fuˁˁāl çoğ.] aşıklar Ar ˁāşiḳ عاشق z [t.]

ut

Ar ˁūd عود zbir çalgı, ut ~? OFa rūd çalgı, saz

utan|mak

<< ETü-O ūtan- utanmak ETü uvut/ūt utanma duygusu, ar, haya, edep yeri +(g)An- ETü uv- küçültmek, ufalamak +Ut

utanç

<< ETü-O ūtunç utanılacak (sıfat) ETü-O ūtan- +(In)ç

utangaç

TTü utan- +(g)Aç