tuvana

tutum

Türkiye Türkçesi tut- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

tutuş|mak

Eski Türkçe tutuş- "karşılıklı veya birlikte tutmak, kavgaya tutuşmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tut- fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

tutya

Arapça tūtiyāˀ توتياء z "çinko oksit minerali, rastık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Sanskritçe tutha "çinko oksit veya bakır sülfit minerali, göztaşı" sözcüğünden alıntıdır.

tuval

Fransızca toile "1. seyrek dokunmuş kumaş, bez, çul, 2. üzerine resim yapılan bez" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tela "bez" sözcüğünden evrilmiştir.

tuvalet

Fransızca toilette "1. kadın giyim ve donanımı (17. yy), 2. giyim ve makyaj odası (18. yy), 3. hela (19. yy)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca toile "bez, çul, giysi" sözcüğünün küçültme halidir.

tuvana
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
hünermend u cevmerd u dānā-durur / χıredmend ü χūb u tuvānā-durur

Köken

Farsça tuvānā توانا z "güçlü, kuvvetli" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça tuvān veya tavān توان/توان z "güç, kuvvet" sözcüğünden +ā(n) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça aynı anlama gelen tāv تاو z sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için tav2 maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

natüvan


15.06.2020
tuyuğ

Eski Türkçe tuy- "duymak, anlamak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir.

tuz

Eski Türkçe tūz "tuz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tuwuz biçiminden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

tuzak

Eski Türkçe tuzak "tuzak" sözcüğünden evrilmiştir.

"tükürme sesi, tahkir ünlemi, yazıklama ünlemi" ünlemdir.

tüberküloz

Fransızca tuberculose "her türlü yumrulu hastalık [esk.], verem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen tuberculosis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tuberculus "yumrucuk, ur" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tuh₂-bʰ-és- (*tū-bʰ-és-) "yumru" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tewh₂- (*tew-) "şişmek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tewh₂- (*tew-) "şişmek" kökünden türetilmiştir.