transmitter

transistor

İngilizce transistor "bir tür yarı iletkenli düzenek" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1948 Shockley, Amer. fizikçi.) İngilizce sözcük İngilizce transfer resistor "aktarma direnci" deyiminden türetilmiştir.

transit

Fransızca transite "geçiş, bir yerden geçerek gitme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen transitus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince transire "öteye geçmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince ire, it- "gitmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transkripsiyon

Fransızca transcription "zabıt tutma, sözlü bir işlemi yazıya dökme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince transcribere "(baştan başa) yazmak, yazıya dökmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince scribere, script- "yazmak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)krei̯bʰ- "kazımak, çentmek" biçiminden evrilmiştir. )

transliterasyon

Fransızca translittération "bir metni başka bir alfabeye aktarma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca translittérer fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince littera "harf, alfabe" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

transmisyon

Fransızca transmission "intikal ettirme, aktarma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen transmissio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince transmittere fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mittere, miss- "göndermek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transmitter
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1973]
balığın karnı içinde bulunan bir minyatür transmitter 30 gün boyunca sinyaller vererek

Köken

İngilizce transmitter "aktarıcı, iletici" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce transmit "iletmek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için transmisyon maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

nörotransmitter


15.11.2019
transparan

Fransızca transparent "şeffaf" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince transparere "içinden öbür tarafı görünmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince parere "görünmek, aşikâr olmak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transplant

Fransızca transplante "sökülüp başka yere dikilen fidan veya organ" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca transplanter "fidan aktarmak, başka yere dikmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince transplantare fiilinden alıntıdır. Geç Latince fiil Latince plantare "ayakla basmak, yere sokmak, bitki dikmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transport

Fransızca transporte "taşıma, nakil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca transporter "taşımak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince transportare "(karşıya veya öbür yana) taşımak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince portare "iletmek, taşımak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transpoze

Fransızca transposer "dönüştürmek, aktarmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca poser "koymak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transseksüel

İngilizce transsexual "cinsiyet değiştiren, cinsiyet değişimine yatkın" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1957 ABD.)