transkripsiyon

transforme
transfüzyon

Fransızca transfusion "sıvıyı bir kaptan diğerine aktarma, bir kişiden diğerine kan aktarma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen transfundere fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fundere, fus- "dökmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transgender

İngilizce transgender "karşı cinsin özelliklerini veya davranış biçimlerini benimseyen kimse" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce gender "cinsiyet" sözcüğünden trans+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca genre veya gendre "cins, tür, cinsiyet" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen genus, gener- sözcüğünden evrilmiştir.

transistor

İngilizce transistor "bir tür yarı iletkenli düzenek" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1948 Shockley, Amer. fizikçi.) İngilizce sözcük İngilizce transfer resistor "aktarma direnci" deyiminden türetilmiştir.

transit

Fransızca transite "geçiş, bir yerden geçerek gitme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen transitus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince transire "öteye geçmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince ire, it- "gitmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transkripsiyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1936]
Kırgızlar, lehçeleri ve fonetiği, buna aid transkripsiyon meseleleri

Köken

Fransızca transcription "zabıt tutma, sözlü bir işlemi yazıya dökme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince transcribere "(baştan başa) yazmak, yazıya dökmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince scribere, script- "yazmak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)krei̯bʰ- "kazımak, çentmek" biçiminden evrilmiştir. )

Daha fazla bilgi için trans+, script maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

transkript


15.11.2019
transliterasyon

Fransızca translittération "bir metni başka bir alfabeye aktarma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca translittérer fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince littera "harf, alfabe" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

transmisyon

Fransızca transmission "intikal ettirme, aktarma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen transmissio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince transmittere fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mittere, miss- "göndermek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transmitter

İngilizce transmitter "aktarıcı, iletici" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce transmit "iletmek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir.

transparan

Fransızca transparent "şeffaf" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince transparere "içinden öbür tarafı görünmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince parere "görünmek, aşikâr olmak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transplant

Fransızca transplante "sökülüp başka yere dikilen fidan veya organ" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca transplanter "fidan aktarmak, başka yere dikmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince transplantare fiilinden alıntıdır. Geç Latince fiil Latince plantare "ayakla basmak, yere sokmak, bitki dikmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.