traksiyon

trailer

İngilizce trailer "1. çeken, sürükleyen, çekerek götürülen şey, 2. römork, 3. film fragmanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce trail "sürmek, sürüklemek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir.

trajedi

Fransızca tragèdie "1. acıklı sahne oyunu, 2. her çeşit acıklı olay" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tragoedia "acıklı sahne oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tragōidía τραγοιδία z "«keçi türküsü», acıklı sahne oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca trágos τράγος z "keçi" ve Eski Yunanca ōidía ᾠδή z "türkü, ır" sözcüklerinin bileşiğidir.

trajik

Fransızca tragique "trajediye ilişkin, üzücü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tragicus "trajediye ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen tragikós τραγικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca tragoidía τραγοιδία z sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

trakea

Yeni Latince trachea "nefes borusu" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: y. 1255 Albertus Magnus.) Latince sözcük Eski Yunanca traχeîa τραχεία z "kıtır şey, kıkırdak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca traχýs τραχύς z "sert, kıtır" sözcüğünün fiilidir.

trakonya

Yeni Yunanca drákena δράκαινα z "1. dişi ejder, 2. çarpan balığı, trachinus draco" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca drákōn δράκων z "ejderha, zehirli yılan, trakonya balığı" sözcüğünün dişilidir.

traksiyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"fizik tedavide germe işlemi, germe cihazı" [ Milliyet - gazete, 1968]
ani olarak meydana gelen boyun tutulması ve şiddetli ağrıyı bizzat yaptığı traksiyon ve özel maniplâsyonlarla çok kısa zamanda tedavi eden...

Köken

Fransızca traction "çekme, germe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen tractio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince trahere "çekmek, germek, sürüklemek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.


15.11.2019
traktör

Fransızca tracteur "1. çeken, sürükleyen, 2. tarımda pulluk çeken araç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tractor "çeken" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince trahere "çekmek, sürmek, sürüklemek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tregʰ- biçiminden evrilmiştir.

tralala

Fransızca tra la la "anlamsız şarkı sözü, nakarat" sözcüğünden alıntıdır.

tram

Fransızca trame "bir dokumayı oluşturan iplikler, doku, fotoğraf basımında bir yöntem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen trama sözcüğünden alıntıdır.

trampa

İtalyanca tramuta "değiştokuş, takas" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca tramutare "değiştirmek, dönüştürmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mutari "değişmek, dönüşmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

trampete

İtalyanca trompetta "askeri borazan, trompet" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca tromba "av borusu, borazan" sözcüğünün küçültme halidir.