toz2

toy2

Eski Türkçe toy "ziyafet, şölen, özellikle düğün ziyafeti" sözcüğünden alıntıdır. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tod- "doyurmak" fiili ile eş kökenlidir.

toygar

Eski Türkçe turıġa veya torıġa "serçeden büyük bir kuş, alauda; veya toy veya çaylak kuşu" sözcüğünden evrilmiştir.

toynak

Eski Türkçe tuyaġ veya tuyak "at tırnağı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tırñak "tırnak" sözcüğü ile eş kökenlidir.

toz|mak

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *toz- "(toz) kalkmak, yükselmek" biçiminden evrilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe toġ- "kalkmak, yükselmek" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

toz1

Eski Türkçe tōz veya toğ "toz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen togusun sözcüğü ile eş kökenlidir.

toz2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
ẕātürrie zahmeti olan kişinüŋ kulağı tözinde yā göksi üzerinde cerāhat belürse [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kulak tözü zebanzedi kulak tozu.

Köken

Türkiye Türkçesi kulak tözü "kulağın dibi" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi töz sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için töz maddesine bakınız.

Ek açıklama

Sadece kulak tozu deyiminde.

Benzer sözcükler

kulak tozu


27.05.2015
töhmet

Arapça whm kökünden gelen tuhma(t) تُهمة z "suç isnat etme, suç kuşkusu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahama وَهَمَ z "vehmetti, boş kuşkuya kapıldı" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

tökezle|mek

Türkiye Türkçesi tökez "ayak kayması, düşeyazma" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

tömbeki

Farsça tunbak تنبك z "dürüm, lavaş parçasına dolanarak alınan lokma, tulum" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir. Farsça sözcük Farsça tanbīdan تنبيدن z "burmak, dürmek" fiilinden türetilmiştir.

töre

Moğolca töre "yasa, özellikle Cengiz yasası" sözcüğü ile eş kökenlidir. Moğolca sözcük Eski Türkçe törü "düzen, yasa, örf" sözcüğü ile eş kökenlidir.

tören

Eski Türkçe töre "yasa, örf" sözcüğünden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.