torba

toptan

Türkiye Türkçesi top "toplu, hepsi" sözcüğünden türetilmiştir.

topuk

Eski Türkçe topık "1. küçük top, 2. ayağın arkası, topuk" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe top sözcüğünün küçültme halidir.

topuz

Eski Türkçe topuz "küme, demirden top şeklinde gürz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe top sözcüğü ile eş kökenlidir.

topyekûn

Türkiye Türkçesi top ve Arapça yakūn يكون z sözcüklerinin bileşiğidir.

toraman

Türkiye Türkçesi tor "genç, yavru irisi" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +mAn ekiyle türetilmiştir.

torba
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
tobra [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
bir kelīm geygil ve bir tovrayı koz doldurgıl [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
her at ve katır ve deve başına birer tobra yem (...) birer tobra tezek [ Meninski, Thesaurus, 1680]
tūbre, tūbere & töbre p[ers]., ex quo torva, torba t[urc]: Saccus.

Köken

Türkiye Türkçesi tobra توبره z "torba" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Farsça aynı anlama gelen tūbra veya tobra توبره z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe top sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

Ek açıklama

Farsça sözcüğün kaynağı belirsiz olup, Türkçe top ile alakalı olması kuvvetle muhtemeldir. Ermenice dobrag < toprak տոպրակ (aynı anlamda) biçimi Pehlevice veya Türkçe (Çağatayca) olabilir. Lehçe torba (aynı anlamda) bir Türk dilinden alıntıdır. • Eğer nihai kaynak Türkçe ise, +rA ekinin yapısı açık değildir. Türkiye Türkçesi tomur, topul, topur "yuvarlak nesne, bohça" ile paralel bir yapı düşünülebilir. • Bkz. Sertkaya "Torba Kelimesi", Türk Dili 12/2011.

Benzer sözcükler

torba yasa, torbacı, torbalamak


17.09.2017
torf

İngilizce turf "çim; yakıt veya gübre olarak kullanılan çürümüş çim" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *turb- biçiminden evrilmiştir.

torik

Yeni Yunanca taríχion ταρίχιον z "orkinosun küçüğü" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca tarîχos ταρῖχος z "orkinos, özellikle tuzlanmış olarak" sözcüğünden evrilmiştir.

tork

Fransızca ve İngilizce torque "fizikte bir eksen etrafında dönme gücü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1884 Jas. Thomson, İng. fizikçi.) Fransızca sözcük Latince torquere "burmak, işkence etmek, ekseni etrafında döndürmek" fiilinden türetilmiştir.

torlak

Orta Türkçe torlak "sakalsız genç, gariban" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Orta Türkçe tor "genç, yavru" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lAk ekiyle türetilmiştir.

torna

İtalyanca tornio "torna tezgâhı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince tornus "döngü" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca tórnos τόρνος z sözcüğünden evrilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *torh₂-no- (*tor-no-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ter- "çevirmek" kökünden türetilmiştir.