topuz

topoloji

Fransızca topologie "matematiğin bir dalı, yerbilim" sözcüğünden alıntıdır.

toponim

Fransızca toponyme "coğrafi yer adı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca tópos τόπος z "yer" ve Eski Yunanca ónoma ὄνοµα z "isim" sözcüklerinin bileşiğidir.

toprak

Eski Türkçe toprak "toz, kuru toprak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe topra- "kurumak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Türkçe topuz "küme, kütle" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir. )

toptan

Türkiye Türkçesi top "toplu, hepsi" sözcüğünden türetilmiştir.

topuk

Eski Türkçe topık "1. küçük top, 2. ayağın arkası, topuk" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe top sözcüğünün küçültme halidir.

topuz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
topuz yük [[binicinin üstüne rahatça oturamadığı yük (veya semer)]] Türkiye Türkçesi: [ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, 1402 yılından önce]
topuz [[gürz]] Çağatayca: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, 1500 yılından önce]
topuz, topazı: massue de fer [gürz]

Köken

Eski Türkçe topuz "küme, demirden top şeklinde gürz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe top sözcüğü ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için top1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

+uz ek ise, işlevi belirsizdir.


18.08.2015
topyekûn

Türkiye Türkçesi top ve Arapça yakūn يكون z sözcüklerinin bileşiğidir.

toraman

Türkiye Türkçesi tor "genç, yavru irisi" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +mAn ekiyle türetilmiştir.

torba

Türkiye Türkçesi tobra توبره z "torba" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Farsça aynı anlama gelen tūbra veya tobra توبره z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe top sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

torf

İngilizce turf "çim; yakıt veya gübre olarak kullanılan çürümüş çim" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *turb- biçiminden evrilmiştir.

torik

Yeni Yunanca taríχion ταρίχιον z "orkinosun küçüğü" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca tarîχos ταρῖχος z "orkinos, özellikle tuzlanmış olarak" sözcüğünden evrilmiştir.