topuk

topografi

Fr topographie yer şekilleri uzmanlığı, yer şekilleri

topoloji

Fr topologie matematiğin bir dalı, yerbilim

toponim

Fr toponyme coğrafi yer adı § EYun tópos τόπος zyer EYun ónoma ὄνοµα zisim

toprak

<< ETü toprak toz, kuru toprak ETü topra- kurumak +Uk (<? ETü topuz küme, kütle +(g)A- )

toptan

TTü top toplu, hepsi

topuk

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
topık [[çevgen oyununda değnekle vurulan top]], topık süŋük [[topuk kemiği]] (...) [[Top, 'topık' sözcüğünün kısaltılmış biçimidir.]] [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
topuġ طبوغ: ˁaynu'r-rukba

<< ETü topık 1. top, 2. ayağın arkası, topuk <? ETü top +Ik

 top1

Not: Top sözcüğüyle ilişkisi yapısal açıdan muğlaktır. Aynı şekilde ETü topun "yumru", topuz "küme, külçe" sözcükleri de yapısal analize direnirler.

Benzer sözcükler: topuklamak


04.10.2017
topuz

<< ETü topuz küme, demirden top şeklinde gürz ≈ ETü top

topyekûn

§ TTü top Ar yakūn يكون z

toraman

TTü tor genç, yavru irisi +mAn

torba

<< TTü tobra توبره ztorba ≈ Fa tūbra/tobra توبره za.a. <? ETü top

torf

İng turf çim; yakıt veya gübre olarak kullanılan çürümüş çim << Ger *turb- a.a.