toprak

toplu

TTü top +lI(g)

toplum

TTü toplu mecmu +Im

topografi

Fr topographie yer şekilleri uzmanlığı, yer şekilleri

topoloji

Fr topologie matematiğin bir dalı, yerbilim

toponim

Fr toponyme coğrafi yer adı § EYun tópos τόπος zyer EYun ónoma ὄνοµα zisim

toprak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
toprāk: al-turāb wa'l-ġubār [toprak, toz] TTü: "... vatan" [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
anıŋ aslı vü toprağı Rūm idi / hüner cümlesi ana maˁlūm idi

<< ETü toprak toz, kuru toprak ETü topra- kurumak +Uk (<? ETü topuz küme, kütle +(g)A- )

Not: Karş. ETü topurġan "ayak basıldığında tozuyan yumuşak toprak", topraş- "kuruyup tozlaşmak", toprat-/töpret- "hayvan yeri kurutuncaya dek otunu yemek" (Kaş). • Moğ tobraġ/tobaraġ "toz".

Benzer sözcükler: kara toprak, topraklamak, toz toprak


14.12.2015
toptan

TTü top toplu, hepsi

topuk

<< ETü topık [küç.] 1. küçük top, 2. ayağın arkası, topuk ETü top +Ik

topuz

<< ETü topuz küme, demirden top şeklinde gürz ≈ ETü top

topyekûn

§ TTü top Ar yakūn يكون z

toraman

TTü tor genç, yavru irisi +mAn