toplum

topla|mak

Türkiye Türkçesi top sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

toplam

Türkiye Türkçesi topla- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

toplantı

Türkiye Türkçesi toplan- fiilinden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

topless

İngilizce topless "üstsüz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce top "üst" sözcüğünden +less ekiyle türetilmiştir.

toplu

Türkiye Türkçesi top sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lI(g) ekiyle türetilmiştir.

toplum
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
toplumbilim = sosyoloji; toplumculuk = sosyalizm; toplumsal = İçtimai

Köken

Türkiye Türkçesi toplu "mecmu" sözcüğünden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için top1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Sıfata eklenen +Im ekinin işlevi belirsizdir.

Benzer sözcükler

toplumsal


01.01.2011 den önce
topografi

Fransızca topographie "yer şekilleri uzmanlığı, yer şekilleri" sözcüğünden alıntıdır.

topoloji

Fransızca topologie "matematiğin bir dalı, yerbilim" sözcüğünden alıntıdır.

toponim

Fransızca toponyme "coğrafi yer adı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca tópos τόπος z "yer" ve Eski Yunanca ónoma ὄνοµα z "isim" sözcüklerinin bileşiğidir.

toprak

Eski Türkçe toprak "toz, kuru toprak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe topra- "kurumak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Türkçe topuz "küme, kütle" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir. )

toptan

Türkiye Türkçesi top "toplu, hepsi" sözcüğünden türetilmiştir.