tomruk

tomar

Ar ṭūmār طُومَار z [#ṭmr] rulo halinde kitap, mecelle OYun tomárion τομάριον z [küç.] a.a. EYun tómos τόμος z1. kesilmiş şey, dilim, 2. bir kitabın her cildi, kesilip kalıplanmış kâğıt rulosu, kitap +arion

tombak

İng tombac bakır-çinko alaşımı Malay tembaga bakır

tombala

İt tombola 1. takla, tepetaklak, 2. tombala oyunu İt tombare düşmek

tombul

TTü top +Il

tomografi

İng tomography «kesit-yazım», bedeni kesitler halinde görüntüleme işlemi ve bu işi yapan cihaz

tomruk

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er burnı tomurdı [burnu şişti? kanadı?], er yıġaç tomurdu [direk ya da tomruk yapmak için ağacı yuvarlak olarak kesti] (...) tomrum yıġaç [kesilmiş ağaç kütüğü] [ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
tomruk [ağaç kütüğü?] TTü: [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, <1461]
al-miḳṭara [Ar.]: Ve daχı tomruk ve kütük didükleri ağacdur ki bir nice yerde kertikleri ve delükleri olur ve dutsaklarıŋ ayaklarını ol kertiklerüŋ içlerine sokarlar.

ETü tomur- şişmek, yuvarlak hale gelmek +Uk

 domal-

Not: Karş. Moğ tomura- "büyümek", toburuu "kabarmış şey, top, yumru". İkinci sözcük ETü *topuruġ veya topuz eşdeğeridir. Yapısı meçhul olan *tom köküyle top arasında yapısal bir ilişki düşünülebilir. Karş. tombul << *topul.


10.06.2015
tomurcuk

<< ETü toġurçuk/*toŋurçuk şişkin şey, top, gonca +çUk <? ETü toŋuz şişkin şey, domuz

ton1

Fr ton 1. gerilim, 2. çalgı telinin gerilimi, ses perdesi, vurgu << Lat tonus a.a. EYun tónos τόνος z [dev.] a.a. EYun teínō τείνω, τον- zgermek << HAvr *tón-o-s HAvr *ten- çekmek, germek

ton2

Fr tonne 1. çok büyük fıçı, 2. a.a. << OLat tonna/tunna büyük fıçı Kelt

ton3

Fr thon orkinos balığı << Lat thunnus a.a. EYun thýnnos θύννος za.a.

toner

İng toner (cilt) geren, (renk) doygunlaştıran, ton veren İng tone gerilim, renk doygunluğu, ses perdesi +er Lat tonus