tombul

tom(o)+

Fr/İng tomo+ [bileşik adlarda] kesme EYun tómos τόμος zkesme, kesik EYun témnō, tom- τέμνω, τομ- zkesmek << HAvr *temh₂- (*tem-) a.a.

TOMA

TTü toplumsal olaylara müdahale aracı [abb.]

tomar

Ar ṭūmār طُومَار z [#ṭmr] rulo halinde kitap, mecelle OYun tomárion τομάριον z [küç.] a.a. EYun tómos τόμος z1. kesilmiş şey, dilim, 2. bir kitabın her cildi, kesilip kalıplanmış kâğıt rulosu, kitap +arion

tombak

İng tombac bakır-çinko alaşımı Malay tembaga bakır

tombala

İt tombola 1. takla, tepetaklak, 2. tombala oyunu İt tombare düşmek

tombul

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tombul: Yuvarlak, pombul. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tombalak: Düşer yuvarlanır.

TTü top +Il

 top1

Not: Yansıma seslerin kararsız ve zayıf biçimleri için karş. tak > dangıl/dangır, cup > cumbul, lak > langır, şak > şangır vb. Ne var ki top sözcüğü yansıma ses olarak değerlendirilemez.

Benzer sözcükler: tombak, tombalak, tombik, tombiş

Bu maddeye gönderenler: dombili


24.12.2015
tomografi

İng tomography «kesit-yazım», bedeni kesitler halinde görüntüleme işlemi ve bu işi yapan cihaz

tomruk

ETü tomur- şişmek, yuvarlak hale gelmek +Uk

tomurcuk

<< ETü toġurçuk/*toŋurçuk şişkin şey, top, gonca +çUk <? ETü toŋuz şişkin şey, domuz

ton1

Fr ton 1. gerilim, 2. çalgı telinin gerilimi, ses perdesi, vurgu << Lat tonus a.a. EYun tónos τόνος z [dev.] a.a. EYun teínō τείνω, τον- zgermek << HAvr *tón-o-s HAvr *ten- çekmek, germek

ton2

Fr tonne 1. çok büyük fıçı, 2. a.a. << OLat tonna/tunna büyük fıçı Kelt