tezahür

teyit

Arapça Ayd kökünden gelen taˀyīd تأييد z "pekiştirme, güçlü kılma, konfirme etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ayyada أيد z "pekiştirdi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teyp

İngilizce tape "1. şerit, bant, 2. manyetik ses kayıt şeridi" sözcüğünden alıntıdır.

teyze

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) tağay veya tay "ana tarafından akraba" ve Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) eze veya ece "abla" sözcüklerinin bileşiğidir.

tez1

Eski Türkçe tez "kaç! (emir)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tez- "kaçmak" fiilinden türetilmiştir.

tez2

Fransızca thèse "1. sav, iddia, 2. üniversitede bir fikri savunan formel ödev" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca thésis θέσις z "koyma, ileri sürme, ortaya atma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca títhemi, the- τίθεμι, θε- z "koymak, vazetmek, ortaya atmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁- (*dʰē-) "komak, kılmak" biçiminden evrilmiştir.

tezahür
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
teẓāhür: (...) Apparere, exhibere Yeni Osmanlıca: tezahürat "gösteri" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
düğün merasimi esnasında 300 tayyare ile büyük tezahürat icra edilecektir

Köken

Arapça ẓhr kökünden gelen taẓāhur تظاهر z "1. ortaya çıkma, belirme, zuhur etme, 2. birbirine yardım etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓahara ظَهَرَ z "belirdi, göründü" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için zuhur maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

tezahürat


06.04.2019
tezat

Arapça ḍdd kökünden gelen taḍādd تضادّ z "zıtlaşma, çelişme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍadda ضَدَّ z "zıt idi, çelişti" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tezek

Eski Türkçe tezek "hayvan dışkısı" sözcüğünden evrilmiştir.

tezekkür

Arapça ḏkr kökünden gelen taḏakkur تذكّر z "aklına getirme, anma, düşünme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏakara ذكر z "andı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tezene

Farsça tāziyāne تازيانه z "kırbaç, koşturgaç" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça taχtan, tāz- "koşmak" sözcüğünden türetilmiştir.

tezgâh

Farsça dastgāh دستگاه z "el yeri" sözcüğünden alıntıdır.