tetra+

tetanos

Fransızca tétanos "istem dışı kasılmalarla beliren hastalık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca tétanos τέτανος z "spazm, kasılma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca teínō, ton- τείνω, τον- z "germek, kasmak" fiilinden türetilmiştir.

tetebbu

Arapça tbˁ kökünden gelen tatabbuˁ تتبّع z "tetkik etme, bir konuyu veya akılyürütmeyi adım adım izleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tabaˁa تَبَعَ z "izledi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tetik

Eski Türkçe titik veya tetik "uyanık, zeki" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tit- "kesmek, keskin olmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

tetkik

Arapça dḳḳ kökünden gelen tadḳīḳ تدقيق z "inceleme, ufalama, dikkatle gözden geçirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daḳḳa دقّ z "inceledi, ufaladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tetra+
Köken

Fransızca ve İngilizce tetra+ "[bileşik adlarda] dört" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca téttera, tetra- τέττερα, τετρα- z "dört" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷetwṓr "dört" biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için çehar maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. Yeni Yunanca téssera "dört". Eski Yunanca biçim arkaik *ptra- biçiminden asimilasyon yoluyla türemiştir. Hintavrupa Anadilinde *kʷ- > Eski Yunanca p- tipiktir.

Benzer sözcükler

tetragami, tetragram, tetrahedron, tetraloji, Tetrapak, tetrapolis, tetrarşi, Tetris

Bu maddeye gönderenler

teflon, trapez


11.12.2015
tevafuk

Arapça wfḳ kökünden gelen tawāfuḳ توافق z "biri birine uyma, uyum, denk gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wafiḳa وفق z "uydu, uygun idi" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tevakkuf

Arapça wḳf kökünden gelen tawaḳḳuf توقّف z "durma, bekleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳafa وَقَّفَ z "durdu" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tevarih

Arapça wrχ kökünden gelen tawārīχ تواريخ z "tarihler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taˀrīχ "tarih" sözcüğünün tafāˁīl vezninde çoğuludur.

tevarüs

Arapça wrs̠ kökünden gelen tawāruṯ توارث z "bir birinden miras yeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wariṯa ورث z "miras edindi" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tevatür

Arapça wtr kökünden gelen tawātur تواتر z "1. zincirlenme, art arda gelme, 2. hadis ilminde iletim zinciri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça watar وتر z "ip, tel, sicim" sözcüğünün tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tevazu

Arapça wḍˁ kökünden gelen tawāḍuˁ تَوَاضُع z "alçak gönüllülük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍaˁa وَضَعَ z "koydu, indirdi" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.