terlik

teriye

Fransızca terrier "bir tür av köpeği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca terre "toprak" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen terra sözcüğünden evrilmiştir.

terk

Arapça trk kökünden gelen tark ترك z "bırakma, bırakıp gitme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taraka ترك z "bıraktı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

terki

Eski Türkçe tirgü "eyer kayışı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tir- "dermek, derlemek" fiilinden Eski Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

terkin

Arapça rḳn kökünden gelen tarḳīn ترقين z "nakşetme, kara boya ile boyama, kına ile resim yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳḳana رقن z "yazdı, çizdi, nakşetti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen raḳama fiili ile eş kökenlidir.

terkip

Arapça rkb kökünden gelen tarkīb تركيب z "bindirme, üstüne katma, kompozisyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rakaba رَكَبَ z "bindi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

terlik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
terlik [[teri emmek için eğerin altına konan keçe]] Türkiye Türkçesi: "... keçe ayaklık?" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1683 yılından önce]
elvān elvān pabuclar ve tomaklar ve iç edikler ve terlikler füruχt iderler

Köken

Eski Türkçe terlik "ter tutan, keçe" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ter "yaş" sözcüğünden Eski Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ter1 maddesine bakınız.


06.09.2017
term(o)+

Fransızca thérmo+ veya İngilizce thermo+ "[bileşik adlarda] ısı, sıcak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca thérmē θέρμη z "ısı, sıcaklık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷʰer-mó-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷʰer- "ısıtmak, ısınmak" kökünden türetilmiştir.

termal

Fransızca thérmal "1. ısıya ait, 2. ılıca, sıcak banyo" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen thermalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince therma sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca thérmē θέρμη z "ısı, sıcaklık" sözcüğünden alıntıdır.

termik

Fransızca thérmique "ısıya ilişkin, ısıyla çalışan" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen thermisch sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1840 Alexander v. Humboldt, Alm. fizikçi.) ) Bu sözcük Eski Yunanca thérmē θέρμη z "ısı, sıcaklık" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

termin

Almanca Termin "son tarih, vade" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince terminus "sınır" sözcüğünden alıntıdır.

terminal

Fransızca terminal "sınırda olan, bir dizinin sonuncusu, son durak, " sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince terminalis "sınırda olan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince terminus "sınır" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tér-mn̥ biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *terh₂- (*ter-) "sınırlamak" kökünden türetilmiştir.