tep|mek

tenzil

Ar tanzīl تنزيل z [#nzl tafˁīl II msd.] indirme Ar nazala نزل zindi

teokrasi

Fr théocratie «tanrı devleti», ruhban sınıfının egemen olduğu düzen EYun theokratía θεοκρατία za.a. (İlk kullanım: Josephus, Yahudi asıllı Rom. tarihçi (38-100).)

teoloji

Fr théologie tanrıbilim, dinbilim Lat theologia a.a. EYun theología θεολογία za.a.

teorem

Fr théorème kanıtlanması gereken önerme EYun theōrḗma θεωρήμα zgözlem, görüş EYun theōréō θεωρέω zbakmak, gözetlemek, seyretmek +ma(t)

teori

Fr théorie 1. gözlem [esk.], 2. nazariye, bilimsel görüş OLat theoria gözlem, görüş EYun theōría θεωρία za.a.

tep|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol kulın tepdi [kölesini dövdü] (...) ol kulın tepig tepdi [kölesine tekme vurdu] (...) tepindi (...) tepişdi

<< ETü tep- vurmak, özellikle ayakla vurmak

Not: Normal ses evriminde TTü dep- beklenirdi. Türevlerde ötümlü önses yaygındır. Karş. debelen-, depren-.

Benzer sözcükler: içtepi, tepe tepe, tepi, tepik, tepinmek, tepingi, tepişmek

Bu maddeye gönderenler: debelen-, depre- (deprem), devin-, dibek, tekme, tepki


23.02.2015
tepe

<< ETü tepe/töpü dağ veya başın üstü

tepegöz
tepele|mek

<< ETü töpüle- tepesine vurmak, alt etmek ETü töpü tepe +lA-

tepki

TTü tep-

tepsi

<< ETü tebsi sini ≈ Moğ tebsi a.a. Çin diézi 碟子 zgeniş ve yassı çanak (Wade Giles dep tsi)