telif

teleskop

Fr téléscope «uzak-gören», dürbün YLat telescopium (İlk kullanım: 1611 Prens Cesi, İt. aristokrat, Academia dei Lincei başkanı.) § EYun têlos τῆλος zuzak EYun skopós σκοπός zseyreden, gözleyen

televizyon

İng television Fr télévision «uzak-görüş», uzaktan görüntü iletme işlemi ve bu işi yapan araç § EYun têlos τῆλος zuzak Lat visio görme, görüş

televole

marka Televole Kanal D'de yayımlanan spor tartışma programı (İlk kullanım: 1995)

telezzüz

Ar talaḏḏuḏ تلذّذ z [#lḏḏ tafaˁˁul V msd.] tad alma, tadını çıkarma Ar laḏḏa لَذَّ ztatlı idi

telgraf

Fr télégraphe İng telegraph uzak-yazar (İlk kullanım: 1792 Claude Chappe, Fr. mucit.) § EYun têlos τῆλος zuzak EYun grápheús γραφεύς zyazar

telif

[ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
teˁlīf-i kitāb [ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
aḥvāl-i nücūmda kitāblar teˀlīf olunmuş idi [astronomiye dair kitaplar yazılmıştı]

Ar taˀlīf تأليف z [#Alf tafˁīl II msd.] alıştırma, birbirine uydurma, artiküle etme, kompoze etme, eser yazma Ar alifa أَلِفَ zuydu, alıştı

 ülfet

Benzer sözcükler: telif ajansı, telif hakkı

Bu maddeye gönderenler: müellif


14.05.2015
telin

Ar talˁīn تلعين z [#lˁn tafˁīl II msd.] şiddetle lanetleme Ar laˁana لعنة zlanetledi

telkâri

§ TTü tel Fa kārī كارى zişçilik

telkin

Ar talḳīn تلقين z [#lḳn tafˁīl II msd.] anlatma, aklına sokma, İslam hukukunda tanığı etkileme Ar laḳina لَقِنَ zanladı, kavradı

tell

Ar tall تلّ z [#tl] höyük, yığma toprakla yapılmış tepe Aram tell a.a. Akad tillu a.a.

tellak

Ar dallāḳ دلّاق z [#dlḳ faˁˁāl mesl.] (hamamda) su dökücü Ar dalaḳa دَلقَ zsu döktü