tehcir

teganni

Arapça ġny kökünden gelen taġannī تغنّى z "(kumru) ötme, şarkı söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaniya غَنِىَ z "sesini titreterek terennüm etti, kumru gibi öttü" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teğel

Farsça tigal تگل z "yama" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Eski Türkçe tik- "dikiş dikmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

teğelti

Moğolca degeltü "üstlüklü, üstü örtülü" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Meğ degeley "üstlük, üst giysi, cepken, kısa zırh" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Moğolca degedü "üst, üstün" sözcüğünden türetilmiştir.

teğet

Eski Türkçe teg- "değmek" fiilinden Yeni Türkçe +At2 ekiyle türetilmiştir.

teğmen

Türkiye Türkçesi teg- "değmek" fiilinden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.

tehcir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Osmanlıca: "sürgün etme, sürgün" [, 1916]
[İstanbul Polis Müdüriyeti İkinci Şube Müdürlüğünden Dahiliye Vekâletine yazı] ekserisi de bu suretle gittikleri yerlerden tehcire tabi tutularak daha içerilere sevk olunmakta bulunması cihetiyle

Köken

Arapça hcr kökünden gelen tahcīr تهجير z "yola çıkma, gün doğumunda seyahat etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hacara هجر z "göçtü" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için hicret maddesine bakınız.

Ek açıklama

Arapçada "sabah erken seyahat etme" anlamına gelen sözcüğe Osmanlıca metinlerde rastlanmaz. Güncel anlamda en erken 1916'dan itibaren resmi yazışmalarda kullanılmış, 1918'de savaşın bitimiyle birlikte basın jargonunda yaygınlık kazanmıştır.


24.12.2017
tehdit

Arapça hdd kökünden gelen tahdīd تهديد z "korkutma, tehdit etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadda هَدَّ z "kırdı, yıktı, korkutarak ele geçirdi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tehevvür

Arapça hwr kökünden gelen tahawwur تهور z "sonunu düşünmeden bir işe atılma, delice hücum etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāra هور z "yıktı, çökertti, devirdi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tehir

Arapça Aχr kökünden gelen taˀχīr تأخير z "sonraya bırakma, erteleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχχara أَخَّرَ z "sonraladı, erteledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça āχir آخِر z "sonraki, son" sözcüğünün (II) fiilidir.

tehlike

Arapça hlk kökünden gelen tahlika(t) veya tahluka(t) تَهْلُُِِكة z "mahv, bela, helak olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça halaka هَلَكَ z "tükendi, helak oldu" fiilinin tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır.

teizm

Fransızca théisme "tanrıcılık, müesses dinlerden bağımsız tanrı inancı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen theism sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca théos θέος z "tanrı" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir.