tecrit

tecessüs

Arapça css kökünden gelen tacassus تجسُّس z "elle yoklama, araştırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cassa جَسَّ z "yokladı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tecezzi

Arapça czA kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tacazzi تجزّى z "cüzleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cazaˀa جَزَأ z "parçaladı, ufaladı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

techno

İngilizce techno "1. yüksek teknoloji ürünü, 2. elektronik destekli bir müzik türü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1988) İngilizce sözcük İngilizce technological sözcüğünün kısaltmasıdır.

tecil

Arapça Acl kökünden gelen taˀcīl تأجيل z "bekletme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça acila أجل z "bekledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tecim

Türkiye Türkçesi teci- "geçinmek" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi tecir "satıcı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça tācir sözcüğünden alıntıdır.

tecrit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
tecrīd olġıl varlığuŋdan külli dur / ˁaḳl u cān u nefs ü göŋülden terkin ur

Köken

Arapça crd kökünden gelen tacrīd تجريد z "soyma, soyunma, soyutlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carada جَرَدَ z "soydu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için cirit maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

mücerret


04.05.2015
tecrübe

Arapça crb kökünden gelen tacriba(t) تجرِبة z "deneme, sınama, sınavdan geçirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carraba جَرَِّبَ z "denedi, sınadı" fiilinin tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça carab جَرَب z "uyuz" sözcüğünün (II) fiilidir.

tecvit

Arapça cwd kökünden gelen tacwīd تجويد z "güzelleştirme, güzel söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāda جاد z "iyi ve güzel idi, güzelleşti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tecviz

Arapça cwz kökünden gelen tacwīz تجويز z "caiz görme, izin verme" sözcüğünden alıntıdır.

tecziye

Arapça czy kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tacziya(t) تجزية z "cezalandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cazāˀ جزاء z "ceza" sözcüğünün tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır.

teçhiz

Arapça chz kökünden gelen tachīz تجهيز z "donatma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahāz جهاز z "donanım, gereç" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.